กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ...ที่ควรทำความรู้จัก

1. การทะเบียนราษฎร์
บุตรเกิด ถ้าเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าเกิดนอกบ้าน ให้มารดาแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด
ชื่อบุตร ให้เจ้าบ้าน บิดา หรือมารดาแล้วแต่กรณี แจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิด ถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน 6 เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรก
ย้ายบ้าน ให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน 15 วัน และเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน 15 วันเช่นกัน
คนตาย ถ้าในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้ง ถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้ง ภายใน 24 ช.ม. นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ แจ้งที่ไหน กรณีบุตรเกิด ตั้งชื่อบุตร ย้ายบ้านหรือคนตาย ให้แจ้งดังนี้
ในเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาล
นอกเขตเทศบาล : ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนตำบล (บ้านกำนัน) หรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง (เช่น เขตกรมทหาร)
ความผิด
ถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
ถ้าไม่แจ้งการตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

2. บัตรประจำตัวประชาชน
คนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 70 ปี บริบูรณ์
ต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่อายูครบ 15 ปีบริบูรณ์
บัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหาย
ต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหาย (ต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจ)
อายุของบัตร กำหนดใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุ ณ อำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ความผิด

ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ในเมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจ มีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
ผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตร โดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทย มีโทษปรับไม่เกิน 2.000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในกำหนดเวลา
มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนด
มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท


3. การรับราชการทหาร
กำหนดเวลาแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ชายไทยอายุย่างเข้า 18 ปี ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในเดือนพฤศจิกายนของปีที่อายุย่างเข้า 18 ปี
สถานที่แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน คือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

4. การรักษาความสะอาด
ห้ามขีดเขียน วาดรูปวาดภาพบนรั้วผนังอาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งใดใสที่สาธารณะ หรือเห็นได้จากที่สาธารณะนั้น ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
ห้ามติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะหรือมองเห็นได้จากที่สาธารณะโดยไม่บังควรหรือทำให้มองดูแล้วไม่เป็นระเบียบเรัยบร้อย ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 200 บาท
ห้ามบ้วน สั่งหรือถ่มน้ำลาย น้ำมูก น้ำหมาก เสมหะหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนท้องถนน พื้นรถ หรือเรือสาธารณะ โรงมหรสพ ร้านค้า หรือที่สาธารณะ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

5. การเรี่ยไร
ผู้ทำการเรี่ยไร ต้องมีใบอนุญาตให้ทำการเรี่ยไรติดตัวและต้องออกใบรับให้ผู้บริจาค

6.หนังสือมอบอำนาจ
การมอบอำนาจ เป็นการตั้งตัวแทนเพื่อทำการสำหรับการมอบอำนาจให้กระทำ การเกี่ยวกับที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ ควรใช้หนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดิน

7. เอกเทศสัญญา
กู้ยืม การกู้ยืมเงินกันเกินกว่าห้าสิบบาท จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงว่ามีการกู้ยืมเงินกันจริงและต้องลงลายมือชื่อผู้กู้ด้วย กฎหมายให้คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 บาทต่อปี
การจำนอง คือการกู้ยืมโดยมีทรัพย์สิน เป็นประกัน โดยทั่วไปได้แก่ ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน เรือยนต์ (5 ตันขึ้นไป) สัตว์พาหนะ ได้แก่ ช้าง ม้า วัว ความ หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะกาล โดยทรัพย์ยังอยู่ที่ผู้จำนอง การจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เช่าซื้อ ต้องทำเป็นหนังสือและปิดอากรแสตมป์ เว้นแต่เช่าซื้อเครื่องมือการเกษตรไม่ต้องปิดอากรแสตมป์
เช่าทรัพย์ เช่าบ้านหรือที่ดินไม่เกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า หากเกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

8. กฎหมายที่ดิน
เมื่อโฉนดใบจองหรือ นส.3 ชำรุด สูญหายหรือเป็นอันตราย ต้องติดต่ออำเภอหรือสำนักงานทะเบียนที่ดิน เพื่อขอออกใบใหม่หรือใบแทน มิฉะนั้นผู้อื่นที่ได้หนังสือสำคัญไปอาจนำไปอ้างสิทธิ ทำให้เจ้าของเดิมเสียประโยชน์ได้
ที่ดินมือเปล่า เจ้าของควรดูแลรักษาให้ดี อย่าทอดทิ้งหรือปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า หากมีผู้ครอบครองก็หาทางไล่ออกไปเสีย มิฉะนั้นเจ้าของจะเสียสิทธิไป นอกจากนี้ หากไม่มี ส.ค.1 ก็ควรหาทางขอ น.ส.3 แล้วต่อไปก็ขอให้มีโฉนดเสียให้เรียบร้อย เพราะทำให้ได้ประโยชน์มากขึ้นและปลอดภัยจากการเสียสิทธิมากขึ้น
ที่ดินมีโฉนด อย่าทอดทิ้งหรือปล่อยให้รกร้างหรือให้คนอื่นครอบครองไว้นานๆ อาจเสียสิทธิได้เช่นกัน
การทำนิติกรรม ต้องทำให้สมบูรณ์ตามกฎหมายโดยทำที่อำเภอหรือสำนักงานทะเบียนที่ดิน

9. อาวุธปืน
ผู้ที่ประสงค์จะขอมีอาวุธปืน เพื่อใช้หรือเก็บไว้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน ให้ยื่นคำร้องขอตามแบบ ป.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้บังคับการกองทะเบียนกรมตำรวจ
จังหวัดอื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนท้องที่จังหวัด
การแจ้งย้ายอาวุธปืน เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนย้ายภูมิลำเนา ต้องแจ้งย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันย้าย และถ้าย้ายไปต่างท้องที่ให้แจ้งการย้ายต่อนายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายไปถึงอีกด้วย
การรับมรดกปืน เป็นหน้าที่ของทายาทหรือผู้ครอบครอง ต้องไปแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทราบการตายและยื่นคำร้องขอรับมรดกอาวุธปืนนั้นต่อไป
ใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดอ่านไม่ออก ให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบเหตุ
อาวุธปืนหายหรือถูกทำลาย ให้เจ้าของแจ้งเหตุพร้อมด้วยหลักฐานและส่งมอบใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนอยู่ หรือนายทะเบียนท้องที่ที่เกิดเหตุภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบเหตุ
*
ความผิดและโทษของอาวุธปืน
มีและพกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท
พกพาอาวุธปืน ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้พก เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปที่ชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาทแม้ว่าผู้นั้นจะได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือกรณีเร่งด่วนก็ตาม

Comment

Comment:

Tweet

#151 By (223.205.251.147|223.205.251.147) on 2015-09-09 23:45

confused smile confused smile confused smile confused smile

#150 By (223.206.249.221|223.206.249.221) on 2015-08-24 14:44

#149 By (223.206.249.221|223.206.249.221) on 2015-08-24 14:44

ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มาเลย สอบข้อเขียนintro law วันพรุ่งนี้double wink double wink

#148 By (27.55.175.235|27.55.175.235) on 2015-02-07 15:08

ผมขอบคุณ

#147 By (66.249.80.46|124.122.23.253, 66.249.80.46) on 2014-04-25 14:59

ขอบคุณคับช่วยได้มากเลย

#146 By (66.249.80.46|124.122.23.253, 66.249.80.46) on 2014-04-25 14:58

ขอบคุณคับช่วยได้มากเลยbig smile

#145 By (66.249.80.46|124.122.23.253, 66.249.80.46) on 2014-04-25 14:47

confused smile

#144 By (124.122.23.253|124.122.23.253) on 2014-04-25 14:42

confused smile

#143 By (66.249.80.46|124.122.23.253, 66.249.80.46) on 2014-04-25 14:42

confused smile

#142 By (66.249.80.46|124.122.23.253, 66.249.80.46) on 2014-04-25 14:41

มีความรู้ดีค่ะ บางอย่างออกข้อสอบด้วยนะ   big smile

#141 By 555 (27.55.229.199|27.55.229.199) on 2014-04-11 08:39

open-mounthed smile question tongue double wink wink wink embarrassed    open-mounthed smile   surprised smile question embarrassed wink   angry smile sad smile angry smile tongue question   confused smile sad smile tongue question question question embarrassed surprised smile surprised smile double wink double wink cry cry big smile   double wink surprised smile question tongue angry smile sad smile cry cry wink embarrassed question

#140 By (223.206.233.30|223.206.233.30) on 2014-02-14 09:31

มีความรู้มากbig smile sad smile question

#139 By (111.84.68.8|111.84.68.8) on 2014-01-22 17:19

big smile 

#138 By pammi (103.7.57.18|182.93.200.228) on 2013-06-04 13:47

#137 By สุกัญญา (103.7.57.18|115.67.224.142) on 2012-09-05 20:12

เยี่ยมมาก

#136 By dovakin (103.7.57.18|171.97.159.244) on 2012-08-06 18:36

รักเทอ big smile tongue wink

#135 By kookkik (61.19.65.91) on 2011-08-30 13:57

open-mounthed smile ขอบคุณค่ะ

#134 By เตย (125.27.241.89) on 2011-08-09 17:11

jl;hj;

#133 By โอม (61.7.168.241) on 2011-06-02 14:09

สาระดีมากเลยต่อไปขอให้มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายอีกนะbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#132 By daxtap (118.173.204.61) on 2011-05-19 20:14

ดีมากเลยหน้าสนใจด้วยเนื้อหาก็ดี

#131 By น้ำ (118.173.204.61) on 2011-05-19 20:11

cry double wink angry smile

#130 By 1123 (118.172.204.109) on 2011-03-02 13:36

cry double wink angry smile

#129 By 1123 (118.172.204.109) on 2011-03-02 13:35

ดีมากเลยคร้า

#128 By 321 (118.172.204.109) on 2011-03-02 13:34

comment2, nexium plavix interaction, cigarettes, ambien, efectos xenical, xanax, prednisolone, cheap vermox, buy xenical, camel cigarettes contact, valium and blood glucose, is lipitor a statin, valium in urine, Prelone, cheap prednisone prescription, order nolvadex, prednisolone enteric coated tablet, buy zoloft, ergotamine tablets, cafergot suppositories, buy cigarettes,

#127 By generic neurontin (187.92.84.236) on 2010-10-20 02:16

comment1, cheapest viagra, adult dating, online dating scam, cialis levitra viagra vs, cigarettes, Viagra, discount cigarette, acomplia, Adult Dating, Dating Sites, cialis 12 pills, viagra soft tabs 90 pills, sex dating, dating services jack, mail order levitra, Gay Dating,

#126 By levitra delivered (85.12.80.129) on 2010-10-19 13:01

comment1, cheapest viagra, adult dating, online dating scam, cialis levitra viagra vs, cigarettes, Viagra, discount cigarette, acomplia, Adult Dating, Dating Sites, cialis 12 pills, viagra soft tabs 90 pills, sex dating, dating services jack, mail order levitra, Gay Dating,

#125 By levitra delivered (211.106.179.2) on 2010-10-19 13:00

comment6, online dating, order viagra online, cialis without prescription, adipex, Cialis, Dating Services, actress in levitra commercial,

#124 By Dating Services (61.115.229.74) on 2010-10-19 11:26

comment5, viagra online, adult dating site, Cialis, Online Dating, newport cigarettes, Viagra, Cigarettes, acomplia online generic, adult dating services, uk online dating sites, Adipex, order cialis online, rimonabant online pharamcy, viagra, Dating Services, buy levitra, buy phentermine hcl, Gay Dating,

#123 By Cigarettes (85.12.80.129) on 2010-10-19 09:56

comment4, Viagra, online gay dating sites, Discount Cigarettes, Viagra, cheap discount cigarettes, acomplia rimonabant it, Cialis, adult dating, Dating Sites, adipex, online cialis, Viagra, Sex Dating, levitra, pal pay phentermine,

#122 By online cialis (195.168.109.60) on 2010-10-19 05:25

มีประโยชน์มากเลยค่ะbig smile

#121 By แพน (202.12.74.249) on 2010-10-14 16:39

comment6, acomplia 20 mg, Viagra,

#120 By fake story viagra (193.251.160.120) on 2010-10-13 09:55

GpsdeC <a href="http://xcryeehclliz.com/">xcryeehclliz</a>, [url=http://toaiozfgzoab.com/]toaiozfgzoab[/url], [link=http://cgwkltgdongg.com/]cgwkltgdongg[/link], http://bqevcmcaiinl.com/

#119 By sojtio (222.229.36.145) on 2010-10-11 17:29

comment4, Acomplia, Viagra,

#118 By acomplia (96.46.149.20) on 2010-10-11 01:36

comment3, buy adipex, Lasix, Lexapro, lipitor and surgery, viagra.com, rimonabant, clomid robitussin,

#117 By buy phentermine online (74.207.224.148) on 2010-10-10 13:22

comment3, 500 antabuse cheap generic mg, nexium.com, lexapro headache, Cialis, know what doxycycline used to treat, Zolpidem, Prednisone, viagra pill, free sample valtrex, Ambien, meridia, retin a cream, Viagra,

#116 By Zolpidem (71.170.115.130) on 2010-10-10 02:47

comment2, antabuse 60 pills, nexium, Lexapro, viagra information, Zolpidem, Valium, propecia before and after photo, order ambien cr, retin-a, viagra 100mg,

#115 By buy valium (94.23.27.55) on 2010-10-10 00:22

comment5, buy adipex, lexapro, alprazolam, Cialis, valium, bcl2 doxycycline, Zolpidem, Reductil, cialis generic, retin-a,

#114 By Viagra (110.139.165.176) on 2010-10-09 21:52

comment2, Adipex, antabuse, alprazolam, Valtrex, acomplia buy,

#113 By ambien cash on delivery (62.243.129.218) on 2010-10-09 19:21

comment4, adipex-p, Viagra, Alprazolam, Doxycycline, buy valtrex, Reductil, Retin-A, vomiting after levaquin,

#112 By Antabuse (122.214.157.119) on 2010-10-09 16:53

comment1, adipex, alprazolam online, zolpidem, Vibramycin, reductil.com, buy meridia, phentermine cod, retin-a,

#111 By what is prednisone (41.215.233.146) on 2010-10-09 04:15

comment4, clarithromycin in nexium, accutane.com, Viagra, Adoxa, cialis, Prednisone, acomplia weight loss, Ambien,

#110 By loss meridia review weight (216.225.30.65) on 2010-10-09 01:52

comment3, buy adipex-p, 2b lasix zaroxolyn, Antabuse, accutane, viagra 90 pills, best cialis price, doxycycline, Zolpidem, cialis, Viagra, acomplia, reductil weight loss, retin a wrinkle, package insert for levaquin, Rimonabant,

#109 By Lasix (170.146.35.244) on 2010-10-08 23:27

comment3, buy adipex-p, 2b lasix zaroxolyn, Antabuse, accutane, viagra 90 pills, best cialis price, doxycycline, Zolpidem, cialis, Viagra, acomplia, reductil weight loss, retin a wrinkle, package insert for levaquin, Rimonabant,

#108 By Lasix (61.115.229.74) on 2010-10-08 23:27

comment1, acomplia aventis sanofi, viagra,

#107 By viagra (142.22.16.53) on 2010-10-08 05:00

comment1, order antabuse, accutane birth defect, compare viagra to cialis, cialis online, zolpidem india, valium, doxycycline.com, Reductil, 2006 cialis e followup mail march name post subject, retin-a, cialis levitra viagra, rimonabant,

#106 By impotence treatment viagra (216.225.158.65) on 2010-10-07 23:49

comment3, Acomplia, viagra pharmacy,

#105 By acomplia buy rimonabant (62.82.110.2) on 2010-10-07 18:47

comment1, acomplia miracle diet pill, Viagra,

#104 By viagra (217.119.27.222) on 2010-10-07 05:35

comment4, köpa levitra,, female viagra, propecia, rimonabant acomplia, online dating service, viagra köp, cafergot, herbal remedies, rothmans, online teenage dating, handla viagra, teachers auto insurance,

#103 By order retin-a (203.196.17.129) on 2010-10-05 20:47

comment3, order retin-a, antabuse 500 mg, coach replica watches, rimonabant, acomplia weight loss drug, weightloss herbal wraps, migracet-pb, köp viagra, health insurance, cialis 2 pills, 40 buy generic lasix mg, nolvadex 180 pills, rothmans cigarette, effects levitra side,

#102 By order lasix (195.229.241.178) on 2010-10-05 20:02